بازرگانی صبا تحت عنوان شخصیت حقوقی با نام نقش و اندیشه صبا (سهامی خاص) در مردادماه 1383 تاسیس شد و با راه اندازی شعبات در کشورهای هنگ کنگ و ترکیه و پذیرش نمایندگی در دیگر کشورهای اروپایی و آسیایی در زمینه بازرگانی خارجی فعالیت خود را از سال 2009 آغاز نمود

بازرگانی صبا عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران شرکتی خصوصی و کاملا مستقل می باشد که مانند یک دپارتمان فروش صادراتی برای تامین کنندگان و تولیدکنندگان محترم عمل می کند.

شرکت و حساب بانکی فعال، امکان عقد قرارداد، گشایش ال سی، تهیه مدارک صادراتی با گواهی مبدا از دیگر کشورها را فراهم آورده و زمینه آسان همکاری در امر صادرات را میسر نموده است.

متاسفانه بدلیل عدم امکان تعامل بانکهای داخلی با شبکه بانکی جهانی سهم عمده ای از صادرات ما با کشورهای همسایه و جابجایی پول به روش نامطمئن غیر بانکی صورت می پذیرد. این شیوه صادرات موجب گرفتاریهای زیاد برای صاحبان کالا شده و پروسه صادرات را سخت و نامطمئن ساخته است.

بازرگانی صبا با استفاده از امکانات فعال خود در خارج از کشور، بعنوان مجموعه مدیریت صادرات، تولیدکنندگان داخلی را همراهی رو امور قراردادی و بازرگانی خارجی آنام را تسهیل نموده است.

 

بازرگانی صبا بعنوان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻧﺎم EMC  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮاي ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﺮ ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎري ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮي ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻬﺪي ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻌﻬﺪ در ﻗﺒﺎل ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات را از ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ارزش اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را در راﺳﺘﺎي اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﭘﺮدازش و ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻫﻢ از اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺣﺎﺻﻞ آن ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

امید آن است که با شناسایی پتانسیل های تولید و صادرات بتوانیم در این امر مهم، بیش از پیش مفید فایده باشیم.

انجام تحقیقات بازاریابی برای شناسایی بازار هدف

تعیین ویژگیهای کمی و کیفی محصول مورد نیاز بازار هدف

مذاکره برای کسب مجوزهای لازم

ارائه مشاوره خدمات پس از فروش به مشتریان

 تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز صادرات کالا یا اخذ مناقصات بین المللی خارج از کشور

ارائه الزامات و پیشنهاد مارک گذاری و بسته بندی محصول صادراتی

تعیین دقیق هزینه های بیمه، حمل و نقل و …

ارائه مشاوره برای قیمت گذاری محصولات، کالا یا خدمات

ارائه خدمات انبارداری در بازار هدف

هماهنگی و انجام امور حمل و نقل

عقد قرارداد بازرگانی با خریداران خارجی

انجام امور بازرگانی و صادرات از کشور واسطه

انجام مبادلات مالی و گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) مربوط به قرارداد بازرگانی

مشاوره و اجرای صفر تا صد علمیات بازرگانی خارجی

اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات:

ﯾﮏ ﻧﻮع از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد رﯾﺴﮏ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ، ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات اﺧﺬ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺟﺮا ﮔﺮدد.  ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎري و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎري ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ دارد ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد رﯾﺴﮏ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺪارد و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﭘﺬﯾﺮش رﯾﺴﮏ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎدرات ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ. 

نحوه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات:

اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش داﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﻌﺒﻪ و اﻧﺒﺎر ﻓﺮوش ﻫﻢ دارﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده اي از ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري را در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف دارﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 

ﻧﺤﻮﻩ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻬﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ:

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺮف ﻗﺮارداد، ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت (1ﺗﺎ 3 ﺳﺎﻟﻪ) ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮوش / اﺧﺬ ﭘﺮوژه و ﯾﺎ ﻫﻢ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻫﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮوش / اﺧﺬ ﭘﺮوژه اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات:

اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮاﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از جمله :

– انجام ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﻫﺪف
– ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻫﺪف
–  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
– ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم
– آﻣﻮزش ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص
– اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
– ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﺧﺬ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ اﻟﺰاﻣﺎت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎرك ﮔﺬاري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺎدراﺗﯽ 
– ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و… 
– اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮاي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮﻻت (ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت)
–  اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺒﺎرداري در ﺑﺎزار ﻫﺪف
– ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
– ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ